Johtoryhmän työnohjaus

JOHTORYHMÄ ON JOHTAMISJÄRJESTELMÄN VAIKUTTAVIN OSA. SEN KEHITTÄMINEN KANNATTAA AINA.

Johtoryhmän työnohjaus selkiyttää joryläisten erilaisia rooleja ja parantaa yhteistyötä vuorovaikuksen kehittymisen kautta.

Johtoryhmän työnohjauksessa pureudutaan jokaisen jäsenen kahteen päällekkäiseen rooliin, eli jokaisen omaan johtamistehtävään sekä JORYn jäsenenä toimimiseen.

Työnohjauksessa tarkastellaan mitkä on johtoryhmän perustehtävät ja jäsenten erilaiset roolit

JORYn työnohjaus toteutetaan jäsenten ollessa paikalla täysilukuisina. Keskeinen tarkastelun kohde on johtoryhmän perustehtävä ja sen toteuttaminen halutulla laadulla. Toinen tärkeä aihe on ryhmän jäsenten erilaiset roolit sekä perustehtävän toteuttajana, että johtoryhmän päätösten käytäntöön viejänä.

Johtoryhmän työnohjauksessa pureudutaan jokaisen jäsenen kahteen päällekkäiseen rooliin, eli jokaisen omaan johtamistehtävään sekä JORYn jäsenenä toimimiseen. Yhteistyötaitoja kehitetään esimerkiksi luomalla hedelmällisen johtoryhmätyöskentelyn perusperiaatteet tai pelisäännöt. Työnohjaustilanteet toimivat uuden työskentelytavan harjoittelualustana.

Yhteistyötä kehitetään kokemuksellisen oppimisen kautta, jossa tärkeä työkalu on yhteinen reflektio. Tulkinnat, ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen ovat usein pohdinnan kohteina. Uuden tiedon syntymisen kautta opitaan ymmärtämään oman työyhteisön ilmiöitä ja tietoisesti muuttamaan omaa toimintaa sen jäsenenä. Toisen asemaan asettuminen on toinen tärkeä työkalu.

Tukevana toimintona voidaan käyttää Workplace Big Five -persoonallisuusprofilointia koko ryhmälle. Profiilien purku tehdään työnohjaustapaamisessa, joka voi olla 2-3 tuntia.

Sinua valmentamassa

TOMI

on johdon työnohjaaja, johdon koutsi ja työyhteisösovittelija. Hänen valmennusotteensa on vahvan systeeminen ja asiakasta kunnioittava. Tomi on Työluotsin perustaja.

> Tutustu Tomiin