Profilointityökalumme

Asiakastyön apuna käytämme erilaisia mittaustyökaluja.

Valmennustyössä kaikkein tärkeintä on dialogi. Se on Työluotsin työssä aina ensimmäisenä. Joskus on hyödyllistä myös sukeltaa johonkin aiheeseen syvemmälle mittaamalla sitä.

Valmennustyömme tukena käytämme erilaisia profilointityökaluja, jotka laajentavat ihmisen ymmärrystä omasta itsestä tai ryhmästä. Voimme hahmottaa yksilötyöskentelyn tueksi asiakkaan persoonallisuutta, vuorovaikutustaitoja tai johtajan vaikuttavuutta. Voimme käyttää mittauksia myös ryhmä-, tiimi- tai työyhteisövalmennusten tukena. Työssä jaksamisen kehittämistä voimme edistää luotettavalla työuupumusmittarilla yksittäiselle ihmiselle tai ryhmälle.

Meillä profilointi ei ole itsetarkoitus, vaan pohja hyvälle keskustelulle ja uusille oivalluksille. Mittaustyökalumme perustuvat vahvaan tieteelliseen tutkimukseen ja ne ovat laajalti käytettyjä, luotettavia menetelmiä.

Workplace Big Five -persoonallisuusprofiili

Workplace Big Five™-persoonallisuusprofiili perustuu psykologiassa laajimmin hyväksyttyyn, luotettuun ja tutkittuun viiden suuren persoonallisuuspiirteen malliin. Workplace Big Five on luotettava menetelmä ihmisen persoonallisuuspiirteiden kuvaamiseen työelämässä.

Persoonallisuus määrittää luontaiset reagointi-, ajattelu- ja toimintatavat erilaisissa tilanteissa. Oman persoonallisuuden tunteminen on hyödyllistä monenlaisissa työelämän tilanteissa – johtamisessa, tiimin jäsenenä toimimisessa, konfliktin keskellä.

WorkPlace Big Five on tehokas työkalu tiimiyhteistyön parantamisessa, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja kehittämisessä, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä koutsauksen ja mentoroinnin vaikuttavuuden tehostajana.

Työkalua voidaan käyttää mm. seuraavien palvelujen yhteydessä

Emotional Quotient Inventory EQ-i – Tunneälykkyysmittaus

Tunneälykkyys on joukko tunne- ja sosiaalisia taitoja, jotka pitkälti määrittelevät ihmisen menestyksen suhteessa hänen omiin tavoitteisiinsa. Tunneälykäs ihminen on uskollinen itselleen ja taitava toimiessaan muiden kanssa. Tunneälykkyys on taito, jota voidaan kehittää suhteellisen nopeasti.

Tunneälykkyyttä voidaan myös mitata. Työluotsilla on käytössä tieteelliseen tutkimukseen perustuva Emotional Quotient Inventory 2.0 (EQ-i) -menetelmä, joka mittaa luotettavasti ihmisen senhetkistä tunneälykkyyden tasoa.

Mittaus toimii hyvänä pohjana tunneälykkyystaitojen kehittämiseen. EQ-i -tulos antaa hyvän kuvan mihin tunneälykkyyden 15 osa-alueen kannattaa keskittyä ensin. Työluotsin sertifioitu valmentaja käy profiilin läpi asiakkaan kanssa ja auttaa kehittymissuunnitelman tekemisessä. Suunnitelman toteutumisen tukena toimii hyvin Työluotsin yksilövalmennukset.

EQ-i -ryhmämittauksia voidaan käyttää myös korkeat tavoitteet itselleen asettavan johtoryhmän valmennuksessa.

Työkalua voidaan käyttää mm. seuraavien palvelujen yhteydessä

CxO Vaikutusvoima

Vaikutusvoima kuvaa johtajan kykyä vaikuttaa muihin ihmisiin. Johtaminen on vaikuttamista. Karismaattinen, vaikuttava johtaja on innostava ja hänen ohjaustaan on mielekästä seurata. Johtaminen on ihmisiin vaikuttamista. Kykyä vaikuttaa voidaan myös kehittää.

CxO Vaikutusvoima™ on johtamisaktivisti Toni Hinkan kehittämä ja laajalti käyttämä 360°-tyyppinen profilointimenetelmä johtajan karismaattisuuden mittaamiseen. Vaikutusvoima mittaa 30 eri elementtiä, joilla kaikilla on tieteellinen tausta ja liittyvät ihmisten välisen vuorovaikutuksen toimivuuteen.

Mittaus antaa hyvän käsityksen johtajan vaikuttavuuden tasosta mittaushetkellä. Se antaa myös hyvän lähtökohdan karisman kehittämiselle Työluotsin valmentajien johdolla yksilökoutsauksessa, mentoroinnissa tai työnohjauksessa.

Vaikutusvoimaa voidaan myös mitata ryhmätasolla. Johtoryhmässä yhteisen vaikutusvoiman käsittely avaa uutta syvyyttä johtamisen laadun pohdintaan.

Työkalua voidaan käyttää mm. seuraavien palvelujen yhteydessä

Maslach Burnout Toolkit™ – työkalupaketti työssä jaksamisen kehittämiseen

Maslach Burnout Inventory™ (MBI) ja  Areas of Worklife (AWS) muodostavat työkalupaketin, jolla päästään helposti kiinni ihmisen työssä jaksamisen kehittämisen tärkeimpiin teemoihin.

Maslach Burnout Inventory (MBI), ’työuupumuksen arviointimenetelmä’, on kansainvälisesti tunnetuin, käytetyin ja tutkituin työuupumuskysely. Areas of Worklife (AWS), ’työelämän osa alueet’, on lyhyt MBI:tä täydentävä kysely, jonka luotettavuus ja pätevyys on osoitettu useissa ammatillisissa ympäristöissä. Se arvioi työntekijöiden käsityksiä työpaikan ominaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa siihen, kokevatko he työn imua vai työuupumusta.

MBI+AWS -mittaus antaa tarkkaa tietoa esimiehelle, mistä työssä jaksaminen kiikastaa ja mikä olisi hyvä keskustelunaihe johdettavien kanssa. Menetelmää voidaan käyttää sekä yksittäisen johtajan tai johdettavan, että ryhmän jaksamisen kehittämisessä.

Työkalua voidaan käyttää mm. seuraavien palvelujen yhteydessä